Geschiedenis

Op 21 september 1958 besluit een groep gelovige mensen in Vlaardingen om wekelijks bij elkaar te komen om samen hun geloof in de God van de Bijbel te beleven. Sinds die dag zijn de wekelijkse samenkomsten onafgebroken doorgegaan en is de samenkomst uitgegroeid tot een kerk voor iedereen. Hier kunt u lezen wat er gebeurd is in de afgelopen jaren.

1950 - Hoe de pinksterboodschap in Nederland kwam

In de jaren '50 werd kerkelijk en buitenkerkelijk Nederland opgeschud door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus. Zo waren er de massameetings met Billy Graham in 1954 en 1955. Ook werd Nederland geconfronteerd met de boodschap van Goddelijke genezing en bevrijding. Buitenlandse opwekkingspredikers deden ons land aan, waarvan de meest bekende Tommy Lee Osborn. In grote en kleine bijeenkomsten werden mensen op wonderlijke wijze geraakt door het Evangelie. Zieken werden genezen, mensen werden bevrijd van verkeerde invloeden en velen ervoeren de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun dagelijks leven. Deze aspecten van het geloof waren in de loop van de geschiedenis in de traditionele kerken wat op de achtergrond geraakt. De pinksterboodschap vindt in Nederland opnieuw zijn weg in de kerken. Overal in Nederland zoeken gelovigen elkaar op om bijeenkomsten te houden waarbij een ‘volledig’ Evangelie inclusief Pinksteren (het werk van de Heilige Geest) centraal staat. De centrale boodschap: ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde’. Zo deden in en rondom de traditionele kerken de verschillende ‘opwekkingsbewegingen’ hun intrede.

 

Afbeelding
Foto van Graham in de Kuip

1957 - Bijbelstudiegroep start de gemeente

Het is de beweging 'Stromen van Kracht' die veel aandacht trekt in Vlaardingen. Mensen die onder het woord komen bij Karel Hoekendijk, beginnen onder de vlag van 'Stromen van Kracht' cursussen te verzorgen in Vlaardingen. Op dinsdagavonden worden cursussen over het Volle Evangelie gegeven in een kleuterschool aan de Julianalaan. Een (bijbelstudie-)groep van mensen die hun eigen kerkdiensten blijven bezoeken komt op zondagavond samen in het huis van één van deze mensen. Deze (bijbelstudie-)groep bestaat uit de familie Veen, de heer Kijne, de familie Simons en de familie In 't Veld. Het vormen van een eigen gemeente komt totaal niet in hen op. Zij willen de nieuwe boodschap juist uitdragen in hun eigen gemeente(n)! Daar stond met name het behouden zijn door het geloof in Jezus Christus centraal. De families wilden een aanvulling zijn door de boodschap centraal te stellen dat God nog steeds geneest en bevrijdt..
In de periode dat men samenkomt bij de familie Veen en in de kleuterschool aan de Julianalaan, nodigt de (bijbelstudie-)groep regelmatig sprekers uit. De sprekers worden gedirigeerd vanuit 'Stromen van Kracht'. Bekende sprekers uit die tijd zijn de heer J. Frinsel en de heer P. Vlug. Na verloop van tijd (het is dan 1957) komen er veel belangstellenden naar de familie Veen en naar de cursussen. Er wordt besloten een zaaltje te huren bij de schietvereniging Wilhelmina in de Emmastraat , later wordt naar de overkant van de straat verhuisd, naar het Rode Kruis Gebouw. De samenkomsten worden op zondagavond gehouden en trekken veel bezoekers. De mensen zingen en getuigen van wat de Heer in hun leven heeft gedaan. Tot dan toe bezoekt men nog steeds de eigen kerk in de ochtend en de samenkomst in de avond. Men hield deze samenkomsten onder de naam Volle Evangelie Samenkomst (VES). Deze VES werd onder de vlag (letterlijk!) van 'Stromen van Kracht' gehouden. Men begon de VES in september 1958, hetgeen als formele start van onze huidige gemeente wordt beschouwd.

Afbeelding
Foto van Karel Hoekendijk

1987 - De VES wordt kerk

Naast vele mensen uit de kerken, komen er ook steeds meer die geen kerkelijke achtergrond hebben. De VES wordt voor die mensen hun kerk. In de VES wordt gepreekt, liederen gezongen en getuigenissen gegeven. Er is ruimte voor gebedsgenezing, lofprijzing en de werking van de Heilige Geest. De VES lijkt in die tijd op een kerk, maar is het niet. Voor kinderen is er nog niet veel geregeld, het is immers een avonddienst. Dit zal nog jaren duren. De VES kent ook geen voorganger en geen oudsten. De ‘mensen van het eerste uur’ vormen onder aanvoering van de heren Kijne en In 't Veld de leiders. Na enkele jaren wordt de leiding overgedragen aan de heer L. Bos. Binnen enkele jaren groeit de VES behoorlijk en heeft veel aantrekkingskracht op mensen die doorgaans niet de weg naar de kerk weten te vinden. Ze zijn allen hartelijk welkom, ook al geeft het verschil in kerkelijke achtergrond wel eens wat aanpassingsproblemen.

Ondanks de vele bezoekers kiezen de 'leiders' van de VES ervoor niet formeel een kerkgenootschap te worden. Ze willen in alle eenvoud samenkomen en het 'volle' Evangelie prediken en delen.

Bekende sprekers

In de VES komen vele bekende sprekers zoals P. Kerkhove, B. Hoekendijk, J. Frinsel, A. Schenk, K. Goedhart, R. Blok, D. Sprik en mw. J. van Wieringen. Ook beginnen steeds meer mensen uit de eigen gelederen te spreken.

De VES heeft nog vele jaren alleen in de avond samenkomsten. Pas als er steeds meer jonge gezinnen met kinderen komen, komt men ook op zondagochtend samen en organiseert de VES ook speciale programma’s voor de kinderen en tiener- en jongerenactiviteiten. Steeds meer krijgt de ‘samenkomst’ de vorm van een gemeente. Uiteindelijk wordt de visie van de VES aangepast en gaat de VES formeel als gemeente verder. In 1987 wordt een stichting opgericht en de naam formeel gewijzigd in Volle Evangelie Gemeente ‘De Deur’.

In 1990 neemt de heer L. Bos als voorganger afscheid van de gemeente en draagt de leiding over aan een vierhoofdige oudstenraad, aangestuurd door  de heer M.L. de Bruijne en verder bestaande uit de heren A. van Dijk, P. Moerman en J. van Vliet.

1994 - Een roeping voor Vlaardingen

Vanaf 1994 komt er toch weer het verlangen naar een voorganger. Op een bijzondere wijze worden Rinus en Mariëtte de Bruijne geroepen om niet naar het buitenlandse zendingsveld te gaan (waarvoor zij beiden op dat moment werden opgeleid op de bijbelschool), maar om te gaan dienen in de Volle Evangelie Gemeente in Vlaardingen. Ze geven aan die roepstem gehoor en worden in 1995 als voorgangersechtpaar ingezegend.

Vanaf die tijd brengt men geleidelijk aan meer structuur in de gemeente en zet men de organisatie ook duidelijk op papier. Ter ondersteuning van de gemeente en de voorganger zoekt de gemeente aansluiting bij een passende kerkelijke denominatie. Deze wordt gevonden in de Volle Evangelie Gemeenten in Nederland (VEGN), die later een fusie aangaat met de broederschap van Pinkstergemeenten, waardoor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) ontstaat.

Afbeelding
Voorgangersechtpaar

2004 - Verhuizen

Van bijna 60 jaar die de VEG Vlaardingen nu bestaat heeft zij meer dan 45 jaar lang de Emmastraat als plaats van samenkomst. In september 2004 verhuist de gemeente van het toenmalige Rode Kruis gebouw naar een basisschool in de wijk Holy.

Mede door de groei van de gemeente komt men met ingang van september 2008, meteen na de jubileumviering, weer op een andere plaats samen en wel in het gebouw van het Lentiz Geuzencollege aan de Willem de Zwijgerlaan 230, eveneens in de Vlaardingse wijk Holy.

Tot oktober 2017 hebben we op deze locatie samenkomsten mogen houden.

Afbeelding
Vlag

2017 - Nog een verhuizing

We merkten steeds vaker dat er zondagen waren waarop de zaal in de Holy toch wel vol was. Dit was een duidelijk signaal dat we groeiende zijn en dat ervaren we als een grote zegen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie waar we de ruimte krijgen om als gemeente te groeien in aantal. Door de goede contacten die we binnen het Lentiz Geuzencollege hebben is deze locatie in beeld gekomen in de locatie West aan het Geuzenplein. Sinds 29 oktober 2017 mogen we hier nu onze zondagse samenkomsten houden. 

Als gemeente vormt de VEG Vlaardingen momenteel een groep van ongeveer 150 mensen die er naar verlangt om te leven volgens de Bijbel, het Woord van God, om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen daar waar dat mogelijk is. De gemeente streeft er naar dat de diensten laagdrempelig zijn zodat gasten zich gemakkelijk thuis kunnen voelen. Als huisgezin van God en daarom besteedt de gemeente ook veel aandacht aan de kinderen in de gemeente.

Onze beleving, onze ervaring en onze zekerheid is dat de Here God ons al ruim 60 jaar leidt. Daarom zien wij ook vol verwachting uit naar de toekomst.